Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser


Vi giver overslag eller et fast tilbud, hvis I ønsker det. Hvis ikke andet er aftalt fakturerer vi ift. gældende timepriser, når arbejdet er gennemført. Med mindre andet er aftalt gælder nedenstående forretningsbetingelser: 

1. Generelle betingelser

Disse betingelser gælder for enhver leverance/ydelse fra Lindstedt graphic design studio.

1Leverancen beskrives i et tilbud, hvor de nærmere vilkår og betingelser omkring ydelsen er beskrevet.

Betingelserne udgør sammen med tilbud og andre bilag det samlede aftalegrundlag.

2. Tilbud og levering

Tilbud accepteres skriftlig (bekræftelse pr. mail.) og gælder 14 dage fra tilbudsdato.

Alle priser er excl. moms og ekstraydelser. Ekstraydelser er bl.a. fotografering, billedmanipulation, købebilleder, transport, montering, materialer, tryk og levering.

Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres hurtigst muligt.

Tilbud er incl. 2 x korrekturer med tilhørende rettelser af evt. fejl. samt levering af færdige PDF trykfiler.

Ved overskridelse af tidsplan eller ved ændringer af det modtaget – efter igangsætning af rentegning – som skyldes forhold hos kunden, er Lindstedt graphic design studio berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

Overskrides et afgivet tilbud væsentligt, orienteres kunden hurtigst muligt. Der udarbejdes og fremsendes et revideret tilbud til accept.

Ved kundens overskridelse af aftalte deadline for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører Lindstedt graphic design studio´s ansvar for rettidig levering.

3. Mangler, reklamation og ansvar

Kunden giver endelig godkendelse af det udarbejdet materiale inden afsendelse til trykkeri eller opload på internettet.

Lindstedt graphic design studio er ikke ansvarlig for eventuelle fejl / mangler efter kundens godkendelse og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

Som kunde er du berettiget til at kunne reklamere over eventuelle fejl / mangler i den modtaget løsning, i op til 1 måned efter leveringsdatoen.

Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer / ydelser, påtager Lindstedt graphic design studio sig, efter eget valg, at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig varerens / ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

Såfremt Lindstedt graphic design studio tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Lindstedt graphic design studio er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår.

4. Betaling og rettingheder

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.

Ved nogle opgaver kan opkræves en passende forudbetaling, dette vil fremgå af tilbud.

Der faktureres, når der er leveret til kunden eller efter aftale. Forsinket betaling forrentes efter renteloven.

Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt på mail over for Lindstedt graphic design studio. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Kunden får uindskrænket brugsret til det færdige materiale.

Kunden opnår ved betaling ejendomsret til fx. domæner, der er inkluderet i leveringen af ydelserne.

Lindstedt graphic design studio har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion, der ejes af trediemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden. Dvs hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes Lindstedt graphic design studio skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

For design af tryksager, hjemmesider, logoer og lignende arbejde indenfor grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede.

Dog forbeholder Lindstedt graphic design studio sig retten i enhver sammenhæng til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjenmed på for eksempel, men ikke begrænset til, Lindstedt graphic design studio´s hjemmeside/Facebook/Instagram/Linkedin og trykte markedsføringsmaterialer.

5. Ansvar for lovgivning og materiale

Kunden sikrer, lovgivning og branchekutymer mv.

Kunden orienterer skriftligt på mail om særlige lov- og produktkrav mv., som der skal tages højde for.

Efter korrektur og godkendelse af materialet har kunden rigtigheden hertil.

Kunden indestår selv for, at relevant lovgivning og branchekutymer er på plads.

Lindstedt graphic design studio´s erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader af godkendte leverancer.

Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår.

Lindstedt graphic design studio har ret til afhjælpning og omlevering.

6. Fortrolighed, opbevaring og udlevering af materiale

Parterne skal under / efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

Lindstedt graphic design studio opbevarer kopi af materiale i 2 år efter leveringen, dog max. 3 måneder efter samarbejdets ophør.

I denne periode udleveres materiale efter anmodning, forudsat der ikke er forfaldne krav mod kunden.

Kunden betaler for tidsforbrug efter gældende takster og for andre omkostninger forbundet med udleveringen.

7. Afbestilling af ydelser

Afbestilling af levering af ydelser sker skriftlig på mail og indebærer, at igangværende arbejde indstilles og omkostninger så vidt muligt begrænses for kunden.

Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt tidsforbrug efter gældende priser.

Tilbage til top

Jeg skaber kreative grafiske løsninger via en tæt dialog og samarbejde med mine kunder.

Her finder du mig

Bøjdenvej 122
5800 Nyborg
Telefon 41 11 60 38
hello@lindstedt.dk

Følg med på